صفحه اصلی همکاری با ما درخواست تکنسین مجاز

مدارک مورد نیاز درخواست تکنسین مجاز:

1. تکمیل فرم درخواست تکنسین مجاز

2. تصویر شناسنامه

3. تصویر کارت ملی

4. تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت نظام وظیفه

5. سه قطعه عکس (4*3)

6. تصویر مدارک تحصیلی (حداقل دیپلم)

7. تصویر مدارک فنی و حرفه ای (در شاخه های مختلف تاسیسات)

8. تصویر سند مالکیت / اجاره نامه

9. گواهی عدم سوء پیشینه

10. گواهی عدم اعتیاد

توجه:

1. ارائه مدارک متقاضی هيچ نوع مسئوليتي نسبت به تائيد وی براي شركت ايجاد نمي نمايد. 2. زمان بررسي پرونده متقاضیان، بنا بر نياز شرکت بوده و در صورت لزوم با وی تماس گرفته خواهد شد.  
استان *:
شهرستان *:
معرف:
تاریخ تکمیل فرم:
مشخصات فردی :
نام خانوادگی: *
نام: *
نام پدر: *
کد ملی: *
محل تولد: *
شماره شناسنامه: *
تاریخ تولد: *
وضعیت نظام وظیفه: *
وضعیت تأهل: *
آخرین مدرک تحصیلی: *
رشته تحصیلی: *
مدرک فنی و حرفه ای: *
آدرس کامل پستی محل سکونت: *
کد پستی: *
تلفن محل سکونت: *
تلفن همراه: *
ایمیل: *
زمینه و سوابق فعالیت:

تصویر شناسنامه: *
تصویر کارت ملی: *
تصویر کارت پایان خدمت/معافیت نظام وظیفه: *
تصویر مدرک تحصیلی: *
تصویر مدرک فنی و حرفه ای: *
تصویر سند مالکیت/اجاره نامه: *
گزینه را انتخاب نمایید: