صفحه اصلی همکاری با ما درخواست نمایندگی فروش

مدارک مورد نیاز درخواست نمایندگی فروش

1. تکمیل فرم درخواست نمایندگی فروش

2. تصویر شناسنامه

3. تصویر کارت ملی

4. تصویر سند مالکیت / اجاره نامه

5. تصویر جواز کسب

استان *:
شهرستان *:
نام: *
نام خانوادگی: *
تاریخ تکمیل فرم:
وضعیت تأهل: *
شماره شناسنامه: *
نام پدر: *
کد ملی: *
محل تولد: *
تاریخ تولد: *
تلفن همراه: *
ایمیل: *
تصویر کارت ملی: *
تصویر شناسنامه: *
تصویر سند مالکیت/اجاره نامه: *
تصویر جواز کسب: *
گزینه را انتخاب نمایید: